• پیاده‌روی اربعین 96 : جدید ترین برنامه
  • ۱۱ الی ۲۰ آبان: زمان برنامه
  • ۲ الی ۱۰ مهر: زمان ثبت نام
  • karbalaazzahraa@gmail.com: ایمیل