wait لطفا صبر کنید
شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۵
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

قرآن - حسین زاده - شب سوم

سخنرانی - حجت الاسلام محمدزاده - شب سوم

روضه پایانی - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

روضه -حاج احمد عباسی- شب سوم

نوحه - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

شعر - صفدری - شب سوم

شعر2 - صفدری - شب سوم

تک - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

زمینه2 - حاج احمد عباسی - شب سوم

شعر3 - صفدری - شب سوم

شعر4 - صفدری - شب سوم

زمینه - حاج احمد عباسی - شب سوم

تک2 - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

شور - لاهوتی - شب سوم

واحد -حاج احمد عباسی -شب سوم

حدیث کسا - لاهوتی - شب سوم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم

قرآن - حسین زاده - شب سوم

سخنرانی - حجت الاسلام محمدزاده - شب سوم

روضه پایانی - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

روضه -حاج احمد عباسی- شب سوم

نوحه - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

شعر - صفدری - شب سوم

شعر2 - صفدری - شب سوم

تک - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

زمینه2 - حاج احمد عباسی - شب سوم

شعر3 - صفدری - شب سوم

شعر4 - صفدری - شب سوم

زمینه - حاج احمد عباسی - شب سوم

تک2 - محمدرضا رجبی فر - شب سوم

شور - لاهوتی - شب سوم

واحد -حاج احمد عباسی -شب سوم