wait لطفا صبر کنید
روز سوم مراسم اعتکاف رجب ۱۳۹۵
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم