wait لطفا صبر کنید
روز سوم مراسم اعتکاف رجب ۱۳۹۵
گزیده ای از متن سخنرانی



صوت مراسم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم