wait لطفا صبر کنید
روز اول مراسم اعتکاف رجب ۱۳۹۵
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم